Welcome to Een reis rond de wereld

Travel now and work later

Hoofdmenu

Translate to any language, choose your language here above..Reisverhalen
Wereldreis op datum:
2009

Wereldreis per land:
Favoriete links


Terugblik op.. (pdf)


De camperbouw en de dagelijkse bezigheden


Info & materialen


  
Alles over accu's en laders
Zonne-energie is super maar we moeten de overdag opgeslagen energie wel ergens laten voor de nachtelijke uurtjes en de bewolkte dagen.


Als we thuis gebruik maken van zonneenergie sluiten we de Pv panelen aan op en omvormer die op zijn beurt weer is aangesloten op ons 230v net. Cool systeempje, als de zon schijnt wordt er energie teruggeleverd aan het lichtnet zodat de meter (als we minder verbruiken dan dat we opwekken) de meter in de meterkast achteruit gaat draaien. Dus we hoeven de energie niet op te slaan in Accu's. Maar helaas hebben we geen 230 volt in de camper die aangesloten is op het lichtnet. We moeten dus een andere manier vinden om de overdag opgewekte energie ergens op te slaan. Het lijkt gemakelijk, gewoon op een accu aansluiten. Nu zijn er zo veel verschillende accu typen dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Er zijn verschillende soorten oplaadbare accu's.
De meest bekende is de lood/zwavelzuur-accu. Daar zullen we het in de elektro-info over hebben. Een minder bekende soort is de Nikkel-cadmium accu, die op zich als oplaadbare batterij zeer geschikt is. Vanwege het lastige spanningsverloop dat deze NiCad accu bij het laden nodig heeft, is hij minder geschikt voor gebruik aan boord van uw voertuig. We zullen hem verder buiten beschouwing laten. Nieuw is de X-celler accu, een accu met de holle koolstofvezeltechnologie. Hierdoor kan de accu niet meer sulfateren.

HET PRINCIPE VAN DE ACCU
Een accu kan elektrische energie opslaan en chemische energie weer in elektrische energie omzetten, voor het afgeven van stroom aan verbruikers als verlichting, startmotor, gereedschappen etc. Het zou te ver gaan uit te leggen hoe dit allemaal precies gaat. Om kort te zijn kun je zeggen dat er zich tussen de loden "platen" in de cellen chemische processen afspelen. Een accu bestaat uit meerdere cellen met een spanning van 2,1 Volt. Op die manier kan door serieschakeling uiteindelijk 6-, 12- en/of 24 Volt gelijkspanning worden gemaakt.

Iedere cel heeft positieve- en negatieve platen. Per cel zijn er meer of minder platen aanwezig. Later komen we daarop terug. De cellen zijn afgevuld met een zwavelzuur/water-mengsel en vormen zo een "galvanisch element". Aan de plusplaat wordt daarbij loodoxide gevormd en aan de negatieve plaat lood. Tijdens het laden verandert de zuurgraad van het accuzuur, het wordt steeds meer geconcentreerd. Bij het ontladen wordt het elektroliet weer zuurarmer omdat het zwavelzuur door het bij de omzetting van lood naar loodoxide ontstane water wordt verdund. Om de accu te laden, moet door een externe spanningsbron de celspanning worden opgevoerd tot een waarde boven de 2,1 Volt. Aan de laadspanning zijn grenzen verbonden i.v.m. de overmatige vorming van waterstofgas (de "gasspanning"). Bij 2,35-2,4 Volt per cel zal die ongewenste gasvorming optreden.

Bij een gewone 12 Volt accu is dat bij 14,1-14,4 Volt batterijspanning. Het verband tussen spanning en soortelijke massa van het elektroliet, kan als volgt worden weergegeven:

*) rustspanning bij een 12 Volts accu, zonder verbruikers.
Naar het gebruik onderscheiden we verschillende soorten accu's. Het verschil houdt verband met het aantal platen per cel, omdat de maximum te leveren stroom wordt bepaald door het plaatoppervlak. Tegelijkertijd verbetert de levensduur van de batterij wanneer de plaatconstructie/samenstelling verbetert. Dat beperkt dan weer het aantal platen per cel.

Zo kennen we drie belangrijke soorten:

de STARTACCU:
veel platen per cel, veel stroom in korte tijd, ontladen tot ten hoogste 80% van de capaciteit en geschikt voor een startmotor.

de SEMITRACTIE-ACCU: minder platen per cel, betere/dikkere platen voor minder stroom in langere tijd bij iets diepere maximale ontlading (tot 50%). Zeer geschikt voor gebruik met gereedschappen.

de TRACTIE-BATTERIJ:
een accu met geheel afwijkende plaatconstructie, waardoor er veel stroom kan worden afgenomen, diepere ontlading mogelijk is, snel kan worden geladen en de levensduur aanmerkelijk wordt verlengd t.o.v. de vorige twee typen. Deze accu's tref je aan bij vorkheftrucs, winkel- en meetwagens.

STARTACCU'S De startaccu is vanwege de constructie alleen geschikt voor kortstondige belastingen met hoge stroom zoals die plaatsvindt bij het starten van een motor. Het verschil met een lichtaccu is voornamelijk de oppervlakte van de platen met lood in de accu. Naarmate de oppervlakte van de accuplaten toeneemt, kan het zuur makkelijker de platen binnendringen hetgeen een grotere stroomafgifte mogelijk maakt. Het voornaamste kenmerk van een startaccu is dan ook dat deze grote en dunne platen heeft. De startaccu is niet geschikt voor cyclische belastingen (dwz. doorlopend laden/ontladen) in een 12/24 Volt-systeem om de verlichting te voeden. Een startaccu is relatief goedkoop.

LICHTACCU/SEMITRACTIE-ACCU
De standaard semitractie accu is een loodbatterij met een vloeibaar elektroliet (navulbaar). Deze stroombron is geschikt voor licht-cyclische toepassingen. De semitractie accu kan ook worden gebruikt om mee te starten, mits de capaciteit dat toelaat. Door de bijzondere samenstelling (dikke platen met speciale separatie) kunnen deze accu's lang mee als ze goed geladen en geladen onderhouden worden (bijvoorbeeld met een IUoUo of IWU karakteristiek).

De levensduur van deze accu's valt of staat met de manier waarop ze gebruikt en onderhouden worden.
In het algemeen geldt dat de levensduur toeneemt, als de accu's over het algemeen in een hoge laadconditie verkeren. Bijvoorkeur 80% van de capaciteit. Nooit meer ontladen dan tot 30%! Ook hier gelden regels. Tussen de verschillende merken semitractie-accu's zijn hier en daar marginale verschillen door andere samenstellingen van het gebruikte lood ("antimoonarm lood", seleen- en calcium-toevoegingen). Semitractie-accu's zijn wat duurder, maar de extra investering loont i.v.m. levensduur en betrouwbaarheid.

TRACTIE-ACCU'S
Tractie-batterijen bieden zo'n beetje alles wat men zich kan wensen: veel stroom, levensduur en betrouwbaarheid. Het probleem zijn echter de prijs en afmetingen. Een tractiebatterij wordt veelal samengesteld voor het doel waarvoor hij gebruikt wordt. Daarom kom je ze vaak tegen met losse cellen.
Iedere cel heeft een positieve plaat met een zogenaamde buisjesstructuur. Hierdoor is de plaat beter bereikbaar voor het zwavelzuur en ontstaat er een groot oppervlak. Deze accu's zijn bijzonder geschikt bij intensief gebruik van de batterij-installatie. Tractiebatterijen kunnen met hoge stromen worden geladen en zijn daardoor weer snel voor gebruik beschikbaar.

WELKE ACCU'S KUN JE VOOR EEN VOERTUIG TOEPASSEN?
Beginnend met de accu's voor het STARTEN zijn er twee belangrijke varianten op de markt nl de gewone lood/zwavelzuur accu's met veel dunne platen en vuldoppen.

Daarnaast de gesloten accu's, zoals we die aantreffen in veel Amerikaanse en Europese auto's. De gesloten accu's van Amerikaanse komaf worden tegenwoordig veel toegepast. Deze accu's bieden vooral een uitkomst, omdat ze niet behoeven te worden nagevuld met vloeistof; het kán zelfs niet eens.

De belangrijkste beperking is dat deze accu's nooit diep mogen worden ontladen. Daarna is slechts herstel mogelijk met een zeer speciale lader. Daarom zijn deze accu's beslist niet geschikt als lichtbatterij en is het predicaat "onderhoudsvrij" niet wat je ervan zult verwachten. Vraag uw TOP-dealer hierna!

Voor gebruik als LICHTACCU zijn er verschillende vormen van batterijen te koop. Allereerst is dat de standaard semitractie-accu met vuldoppen. Zij hebben een goede prijs/prestatie verhouding. Momenteel vindt voor het gebruik als lichtaccu ook de zogenaamde "gel-batterij" zijn toepassing. Dit is een soort semitractie-accu, waarbij het zwavelzuur gebonden is in een gel- of pastavorm. De kwaliteit van deze accu's voor gebruik met diepere ontlading is beter dan bij de standaard semitractie-accu. De regels worden echter wel aangescherpt en we zullen ze daarom apart behandelen. De semitractie gel-accu biedt met name voordelen waar vaker en dieper wordt ontladen.

Bij VEELVULDIG GEBRUIK van accu's kun je kiezen voor tractie-batterijen. Hierbij valt vooral te denken aan situaties waarbij een snelle lading een voorwaarde is. Tractie-batterijen zijn er als "natte accu" en als "gel-batterij".

GEBRUIK "NATTE" BATTERIJEN
Denk aan de maximum toegestane ontlading: Startaccu's ten hoogste tot 80% van de max. capaciteit. Licht/semitractie-accu's nooit verder dan 30% ontladen, bijvoorkeur nooit verder dan tot 75% van de maximum capaciteit. Bij een zuurgraad van 1,24 dient de accu op zeer korte termijn te worden geladen. Dit komt overeen met 75% capaciteit. Houdt het vloeistofniveau op peil. Het elektroliet moet ongeveer één centimeter boven de bovenzijde van de platen staan. Bijvullen alléén met gedistilleerd water of gedemineraliseerd water ("demi-water").

Voorkom teveel zelfontlading. De batterijcapaciteit neemt altijd 0,5-1% per dag af. Dit hangt samen met de kwaliteit van de batterij. De noodzaak van regelmatig laden in de winter is hiermee aangetoond. Langer dan twee maanden mag een natte accu nooit zonder aanvullende lading worden opgeslagen. Hierdoor gaan nog steeds de meeste accu's verloren. Laadt de accu's nooit boven de gasspanning, zodat onnodig watergebruik en gevaarlijke gasvorming wordt voorkomen. Het gevormde waterstofgas is het meest explosieve gas dat we kennen. Laadt de accu's met een voldoende hoge spanning en binnen afzienbare tijd. Een ontladen of "lege" accu is aan vorming van sulfaat onderhevig. Dit onoplosbare zout verzamelt zich onderin de accu en tussen de platen.

Een te lange slechte laadconditie verergert de sulfaatvorming en bedreigt de levensduur van de accu met daaraan gepaard gaand capaciteitsverlies. Sinds het voorjaar 2000 levert TOP Systems bv de X-celler accu; deze is voorzien van de unieke holle koolstofvezel technologie; hierdoor kan de accu niet meer sulfateren. Meer hierover vindt u in ons productenoverzicht. Bekijk de laadinstallatie kritisch. De laadstroom is niet altijd bepalend voor de goede lading. Deze dient ook bij de juiste spanning te geschieden met het oog op het voorgaande. Kijk daarom of de dynamolaadspanning onderweg niet wordt gehinderd en deze op de batterij nog aanwezig is. Voor acculaders geldt hetzelfde. Zorg dat accupoolklemmen goed vast zitten.

Een slechte verbinding geeft laadverliezen en ontwikkelt warmte. Daarnaast moet een elektrische verbinding goed vastzitten om vonkvorming tegen te gaan. Maak accuklemmen pas los als er geen stroom meer loopt. Indien een accupoolklem wordt losgenomen terwijl er nog stroom loopt, bestaat de kans op een serieuze ontploffing. In de accu bevindt zich nl. ALTIJD waterstofgas. Neem dus de hoofdzekering los of zet de hoofdschakelaar uit.

Zorg dat de accuruimte goed wordt geventileerd en niet aan hoge temperaturen bloot staat. Zo voorkom je ontploffingsgevaar i.v.m. het ontstaan van waterstofgas en blijft de temperatuur van de accu binnen redelijke grenzen. Hogere temperaturen brengen de gasspanning van iedere accu omlaag, zodat het ontploffingsgevaar toeneemt. Kies desnoods voor een laadspanning die door een regelaar voor de accutemperatuur wordt gecompenseerd. Maak accupolen en -klemmen regelmatig schoon en voorkom corrosie. Het invetten met vaseline kán een oplossing bieden. Regelmatig schoonspoelen van polen en deksels is ook afdoende.

GEL-BATTERIJEN
In de afgelopen jaren verschenen steeds meer zogenaamde gelaccu's op de markt. In dit soort accu's is een belangrijk deel van de bezwaren die aan toepassing van natte accu's kleven ondervangen. De fabricage van deze accu's vereist echter een high-tech procedé, waardoor aan de fabrieksinstallatie zeer hoge eisen worden gesteld. Wereldwijd gezien is er maar een handvol producenten van gel-accu's.

De belangrijkste voordelen van gel-accu's zijn:
- geringere zelfontlading
- diepere ontlading mogelijk de accu kan vaker worden ontladen
- gemiddeld hoge productkwaliteit, waardoor deze accu's
- beter geschikt zijn voor serie- en parallelschakeling
- onderhoudsvrij en gesloten bouwwijze
- geen ventilatie noodzakelijk bij juiste lading

In het algemeen kan worden gezegd dat gel-accu's een veel langere levensduur hebben t.o.v. semitractie-accu's. Zuurschade aan voertuig en kleding is nauwelijks mogelijk. Er kleven echter ook wat nadelen aan de toepassing van gelaccu's, hoewel die door gebruik van een juiste laadinrichting geheel zijn te ondervangen: de laadinrichting (lader/dynamo) is gebonden aan een maximum spanning (2,38 Volt per cel bij 20 ºC) bij toename van de omgevingstemperatuur boven 20º MOET de laadspanning naar beneden toe worden afgeregeld, teneinde gasvorming in de batterij te voorkomen. bij transport is meer zorg nodig i.v.m. beschadiging van seals, bodem en deksel. als er te lang met een te hoge spanning wordt geladen droogt de gel in en verliest de accu zijn capaciteit.

De gel-accu heeft een gesloten behuizing met een overdrukventiel in het deksel. De ruimte in de accu heeft een lichte overdruk t.o.v. de atmosfeer. Het is beslist niet waar dat deze accu's niet kunnen gassen. Zij doen dat net als de overige typen, maar onder normale omstandigheden (laadspanning onder 2,38 Volt per cel) ventileren ze niet.

Samenvattend is de gel-accu bijzonder geschikt voor gebruik als lichtaccu op plaatsen waar een vette accu niet gewenst is. We moeten echter wel tegelijk met de aanschaf van de accu's een juiste acculader voor deze batterijen gebruiken, die de laadspanning voor een hogere temperatuur compenseert. Bijvoorbeeld de accu-laders van Victron hebben deze optie. Op de accu, of in de accuruimte wordt dan een temperatuursensor gemonteerd. Laders met Wa-karakteristiek en gewone IU laders zijn voor gel-accu’s uit den boze!

In de praktijk adviseren wij meestal de gewone natte accu of de X-celler accu. Deze accu's kosten veel minder en gaan toch vaak net zo lang mee.
Gel accu's zijn niet blij met hoge temperaturen en drogen snel uit, Zie onder aan het stukje over het laden van accu's!!


"MIJN ACCU IS 200 AMPERE-UUR" De capaciteit van een accu drukken we uit in Ah. Voor een accu van 200 Ah geldt dat er ten hoogste 10 Ampère uit komt en dat 20 uur lang (20 uur x 10 A = 200 Ah). Dan is de accu echter al helemaal "plat" en zover zouden we niet gaan. Een accu van 200 Ah belasten we in de praktijk echter niet verder dan 50%, hetgeen betekent dat we er 100 Ah uit gaan halen. 10 uur lang 10 Ampère dus! Willen we kijken hoe een accu zich gedraagt wanneer we er meer of minder stroom uit halen in minder of meer tijd, dan krijgen we bij benadering onderstaande tabel.

Uitgaande van 100 Ah belastbaar vermogen:
100 uur bij 1 Ampère
50 uur bij 2 Ampère
20 uur bij 5 Ampère
10 uur bij 10 Ampère, enz.
Doen we langer over het ontladen van de accu, dan kunnen we er iets meer energie uit halen. Is de belasting groter, dan komt er totaal minder energie uit. Voor start- en semitractie-accu's wordt de capaciteit in 20 uur aangegeven (aanduiding 220 Ah/20h). Bij tractiebatterijen is dat de 5-uurs belasting aanduiding 175 Ah/5h). Zo kan het voorkomen dat op één dezelfde accu twee capaciteiten zijn vermeld.

SERIE- EN PARALLEL SCHAKELEN
Om de gewenste batterijcapaciteit te bereiken, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk accu's in serie en/of parallel te schakelen. Eén van die voorwaarden is dat de accu's bijvoorkeur eenzelfde productiedatum hebben en van eenzelfde gelijkvormige constructie zijn (lees: identieke accu's). Dit moet omdat de accu's gelijk dienen te worden belast en een identieke laadspanning zullen krijgen.

Bij SERIESCHAKELING
telt men de spanning op en blijft de capaciteit in Ah die van de enkele toegepaste accu.

Bij PARALLELSCHAKELING
tel je de capaciteiten in Ah op en is de spanning dezelfde als die van een enkele accu. Als bij een samengestelde accubank één accu defect is en vervangen moet worden, verdient het aanbeveling ALLE accu's uit die bank te vervangen. Bij parallelschakeling zou een enkele vervangen accu worden genivelleeerd door de oude daaraan parallel geschakelde accu. Bij serieschakeling krijgt een vervangen accu te weinig laadstroom, doordat de oude daarmee in serie geschakelde accu een geringere capaciteit heeft op grond van zijn leeftijd.

En als laatste het volgende, besteed aandacht aan de aanschaf van een goede lader. Een goede lader zal er voor zorgen dat de accu veel langer op zijn maximale capaciteit blijft. Vroeger gaf een lader voor een 12 volt accu gewoon 13,8 volt en dat was het. Tegenwoordig is het wat complexer kijk maar eens naar de grafiek van een goede lader.3-Traps laadkurve: de snelste en meest veilige wijze. Fase A is Bulk (snelladen). Fase B is Absorption, waarin de accu van 80 tot 100% geladen wordt. Fase C is de onderhoudingsfase (Float). Wanneer een acculader wordt aangesloten op een reeds 100% geladen accu, dan zal deze vrijwel onmiddelijk naar de laatste fase "springen". Dit komt door het ingebouwde geheugen en stroommeting.

In onze camper heb ik een Victron combi lader/omvormer ingebouwt.


Zorg er voor dat je een lader koopt die minimaal een laadstroom kan leveren van 10% van de totale accu capaciteit. Heb je bv 200 amp/uur accu's aan boord dan moet de lader minimaal 20 ampere kunnen laden. bij 600 amp/uur accu's aan boord moet de lader minimaal 60 ampere kunnen laden. Heb je een te kleine lader krijg je de Accu nooit vol. Hou er wel rekening mee dat sommige camping maximaal 3 ampere stroom (230volt) ter beschikking hebben zodat je niet ongelimiteerd laadstroom uit het net kunt trekken.
Heb je 3 amp stroom bij 230 volt (3x230=690 watt) ter beschikking kun je een (12volt) lader aansluiten van maximaal 50 ampere !. Heb je een zwaardere lader springen de stoppen om je oren.

Voor de aanschaf van een goede lader of omvormer kun je kijken bij de STROOMWINKEL www.stroomwinkel.nl. IK heb daar de Victron lader/omvormer gekocht deze leverd 3000 watt continue en is voldoende om zelfs een magnetron aan te sturen. Bij de stroomwinkel is de prijs en service perfect!!!!

Het laden van accu's

De meeste goede laders hebben 3 fasen, de Bulk fase, maximale stroom tot een bepaalde spannings wordt bereikt. De tweede fase is de absorbtion fase, hier wordt de spanning op een vast spanning ingesteld en wordt er gewacht tot de accu geen stroom meer trekt. De laatste fase is de float fase, waarbij de accu met een kleine stroom wordt bijgeladen.
Een paar tips voor het heel houden van je accu's

Stel bij hoge buitentemperaturen de absorbtion spanning in om maximaal 28,1 volt ( 14,05 bij 12 volt accu) en sluit een temperatuur sensor aan op de lader. Bij elke graad dat de temperatuur stijgt bove de 20 graden moet deze spanning met 50mv (0,05 volt) zakken. Dus bij 40 graden moet de absorption spanning 28,1-(20x0,05) 0,2 volt zakken. Als je bv een airco hebt en door de wisselende belasting springt de lader vele malen per dag weer terug in de bulk of absorption fase moet je de absorption spanning zelfs nog lager instellen om overmatig gassen en dus waterverlies te voorkomen. Wij moesten elke 2 maanden 18 liter accuwater bijvullen omdat de instellingen niet aangepast waren aan de hoge temperaturen.
Ik heb hem nu op 27,5 volt ingesteld en nu werkt het goed.
Ook al geeft de fabrikant van de accu's aan dat je de absorption spanning op 28,8 volt moet zetten doe dit niet bij hoge temperaturen, je sloopt je accu,s binnen een jaar.

De temperatuur sensoren zijn echt een must als je in de tropen je accu probeerd te laden.

Koop geen onderhoudsvrije accu's want je moet de mogenlijkheden hebben om water bij te vullen.
Laat de accu vullen met tropenzuur!! dit heeft een andere zuurgraad en zorgt ook dat de accu heel blijft. 
Wil je meer weten kun je me altijd even mailen. Wij spraken vele overlanders die na een jaar al nieuwe accu's nodig hadden, vooral gellaccu's zijn zeer slecht in de tropen.

EN HET BELANGRIJKSTE ONLAAD DE ACCU"S NOOI MEER DAN 30% bij meer ontlading zijn ze na een jaar ook kapot.
Koop liever 2 accu's en ontlaad ze minder diep.
 Een voorbeeld een accu kun je bv 1000 x ontladen tot 30% 500x tot 40% en 200x tot 50%. ontlaad je tot 80% kun je ze na een paar maanden al weggooien.

Copyright © door Een reis rond de wereld Alle Rechten Voorbehouden.

Gepubliceerd op: 2006-06-21 (14034 maal gelezen)

[ Ga terug ]
Content ©
Volg onze reis online, 5 jaar met de DAF de wereld door


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Pagina Rendering: 0.25 Seconden